Mi, dole potpisani predstavnici nevladinih organizacija sa sedištem u zemljama Zapadnog Balkana, učesnici regionalne konferencije »Uloga civilnog sektora u prevenciji terorizma« održanoj u Nikšiću, Crna Gora

Konstatujući da je terorizam kao oblik nasilja prisutan od davnina, da je pratilac celokupne istorije, a danas prisutan u čitavom svetu i da predstavlja najsuroviji oblik sile u međunarodnim odnosima;

Znajući da u svetu nema države koja u većoj ili manjoj meri nije izložena raznim oblicima terorizma, motivisanog različitim idejama i interesima;

Pozivajući se na međunarodne dokumente, globalne i regionalne konvencije protiv terorizma;

Prepoznajući zajednički interes da se koordinacijom i tesnom saradnjom državnih institucija, privatnog sektora, nevladinih organizacija i građana prepozna i spreči terorizam kroz preduzimanje preventivnih mera;

Uviđajući da se kod građana u zemljama Zapadnog Balkana mora promeniti svest da je suzbijanje terorizma u isključivoj nadležnosti ovlašćenih državnih organa, prvenstveno vojnih i policijskih organa;

Polazeći od zajedničkog interesa da je potrebno koordinirano sprovoditi upoznavanje i edukaciju građana o pojmovima, mehanizmima i mogućim oblicima terorizma, kao i o pravilnom postupanju u slučaju prepoznavanja i prevencije aktivnosti koje mogu rezultirati terorističkim delom;

Potpisnice će polaziti od sledećih principa:

Prioritet u radu i saradnji će biti bezbednost građana Zapadnog Balkana bez obzira na njihov uzrast, pol, etničku pripadnost, nivo obrazovanja, profesionalnu i političku orijentaciju i druge razlike.

Afirmisaćemo stav da su terorizam, organizovani kriminal, opasna oružja i supstance danas realna opasnost jer latentno ugrožavaju bezbednost ljudi, država i medjunarodnih institucija.

Podržavaćemo izradu opsežnih preventivnih pristupa i svih mera zakonske, političke i administrativne prirode koje promovišu zaštitu i bezbednost građana Zapadnog Balkana.

U koordinaciji sa ostalim državnim institucijama, privatnim i nevladinim sektorom, radićemo na izgradnji i podizanju stepena bezbednosne kulture građana Zapadnog Balkana, rukovodeći se tolerancijom i razumevanjem.

U Niksicu, 23. oktobar 2007.

Građani protiv terorizma
Site building ..SIMIJ..