I TAMO I OVAMO - NI TAMO NI OVAMO

Srbija i NATO: šta da se radi?

Koristeći prednosti novih tehnologija, Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo i Vojvođan-ska politikološka asocijacija su protekle sedmice pružili mogućnost zainteresovanima, a u pr-vom redu studentima, da putem video linka direktno komuniciraju sa predstavnicima Odeljenja za javnu diplomatiju Severnoatlantskog pakta i pokušaju da pojasne barem deo nedoumica koje opterećuju odnose Srbije i NATO-a. Tokom dvosatnog razgovora učesnici konferencije „SMART vizija: odnosi NATO-a i Srbije u 21. stoleću” imali su priliku da iz prve ruke čuju za-ključke donete na 25. samitu NATO-a u Čikagu, ali i da sa sagovornicima u Briselu razmotre mogućnosti pridruživanja Srbije ovom vojnom savezu.

Između ostalog, na 25. samit NATO-a u Čikagu, koji je okupio lidere 60-tak država (28 članica Saveza i 22 države partnera), deklaracijom je najavljeno da će Makedonija biti pozvana u članstvo čim postigne prihvatljivo rešenje spora oko imena s Grčkom. Istovremeno je apelova-no na čelnike u BiH da budu konstruktivni kako bi što pre pokrenuli prvi Akcioni plan za član-stvo, dok je Crna Gora pozvana na nastavak političkih, ekonomskih i odbrambenih reformi. Sa samitu u Čikagu upućena je poruka da je NATO spreman na jačanje dijaloga i praktične sa-radnje sa Srbijom, pozivajući je na dodatne napore za konsolidaciju mira i stabilnosti na Koso-vu. Nije, inače, zgoreg navesti da predstavnika naše zemlje na ovom važnom skupu nije bilo.

Iako nisu bili u Čikagu, učesnici novosadske sesije dobili su ipak priliku da otvore nekoliko va-žnih pitanja a koja su se ticala, sa jedne strane budućnosti Saveza, a sa druge odnosa Srbije i NATO-a. U jednoj rečenici: ulazak u NATO je prvi korak ka evroatlantskim integracijama i može olakšati i ubrzati ulazak Srbije u EU, imajući na umu širi spoljnopolitički i regionalni kon-tekst. U tom kontekstu 2012. može biti godina u kojoj će se otvoriti dijalog između Srbije i NA-TO-a i u kojoj se može učiniti istorijski korak ka pomirenju sa Alijansom. Pitanje je samo, da li su naše političke elite spremne da otvore ta pitanja?

Nemoć da se definiše spoljnopolitička strategija, kao i nespremnost elita da u izmenjenom poli-tičkom, ekonomskom, socijalnom,.. kontekstu definišu nove politike, nužno je otvorilo još jed-nu dilemu: u kojoj meri mladi osećaju da su bitan segment zajednice; u kojoj meri vide sebe kao deo nove političke, evropske generacije, te da li ta generacija budućnost Srbije vidi u evro-atlantskim integracijama?

Utisak je da su učesnici konferencije prepoznali i da su spremni da odbace simulaciju stvarno-sti koju projektuju političke i ine ovdašnje elite – odnosno da prepoznaju i odbace matricu antie-vropskog evropeizma. A suština te politike antievropskog evropeizma je stav: ne u NATO, do-voljno je članstvo u EU, pri čemu se svesno prenebregava činjenica da su procesi ulaska u EU i NATO kompatibilni. [ta dalje? I ova konferencija je potvrdila da je neophodno pružiti gra-đanima kredibilne informacije, držati otvorenim sve kanale komunikacije sa NATO-om i orga-nizovati javne debate, predavanja, otvarati različite perspektive razumevanja ovih procesa. A na građanima je onda da racionalno procene da li opcija pridruživanja Severnoatlantskom sa-vezu donosi boljitak, bezbednost i sigurnost.

Dejan Urošević

............................................
Video
............................................
Prilog iz Češke
............................................
Prilog  TV Ostrava iz Bele Crkve
............................................
Prilog iz Češke
............................................
Prilog iz Češke
............................................
Prilog iz Češke
............................................
Prilog iz Vojvodine
............................................
Prilog  TV Ostrava iz Bele Crkve
TV Panonija, prilog iz Estonije
............................................
RTV prilog iz Estonije
............................................
TV Panonija, prilog iz Estonije
............................................
RTV prilog iz Estonije
............................................
Political Talk Show Ekstremi
............................................
Välisilm ETV24, 5.05.2008.
............................................
DUNA TV, 9.02.2008.
............................................
Site building ..SIMIJ..